Remote Monitoring Service for Columbus Residents

To keep our city safe during the coronavirus pandemic, a mobile health program offered through the City of Columbus will remotely monitor and support residents who may have been exposed to COVID-19. Use of the emocha Health app will allow the Columbus Department of Health to support you in tracking any symptoms you may experience during this time, and ensure timely notification for consideration of medical evaluation and/or COVID-19 testing. emocha’s team of public health specialists will also support the City in conducting our contact tracing initiatives. Please join us in keeping our city & community healthy and safe.

Instructional Videos

How to download the app
How to set up a PIN
How to submit a check-in
(with symptoms)
How to submit a check-in
(without symptoms)

General Questions

You are being asked to participate in this program because you have either tested positive for COVID-19, or have interacted with someone who has tested positive for COVID-19. Use of the emocha Health app will allow Columbus Public Health to regularly monitor residents for symptoms and ensure timely notification for consideration of further medical evaluation, testing, or preventative measures.

Están preguntando por su participación en este programa porque su resultado ha sido positivo a COVID, o ha interactuado con alguien que ha sido positivo a COVID. El uso de la aplicación le permitirá a Columbus Public Health el monitoreo regular de los síntomas a los residentes y asegurar una correcta evaluación y prevención.

Waxaa lagaaga codsanaayaa inaad kaqeebgasho barnaamijkan maxaa yeelay waxaa lagaa helay Jirada Covid-19, ama waxaad laxariirtay ama aad lakulantay qof laga helay jirada Covid-19. Isticmaalka appka emocha Health app, wuxuu caawin doona Caafimaadka Dadweynaha Columbus (Columbus Public Health) inay si joogto ah ulasocoto degnayasheeda cafimaad kooda isla markaana udirto ogeysiis sideey uu helaan daryeel caafimaad, baaritan caafimaad, ama sidi looga hortagi lahaa jorada.

Participation in emocha is voluntary but strongly recommended, as it provides an easy way to monitor your symptoms and stay connected with us. emocha is designed to do this in a streamlined, simplified way for City of Columbus residents.

La participación en emocha es voluntaria pero es muy recomendable ya que provee una forma fácil de monitorear los síntomas y le permite estar en conexión con con el personal de salud. emocha está diseñada para hacer esto de una manera simplificada para los ciudadanos de Columbus.

Kaqaybgalka emocha waa ikhtiyaari laakiin si xoog leh ayaa lagula talinayaa, maaddaama ay ku siineyso hab fudud oo ula socon karto astaamahaaga oo aad annagana nala xiriiri karto. Emocha waxaa loogu talagalay inay uu fududeyso dadka deggan Magaalada Columbus sideey cafimadkooda uqa war qabi lahaayeen

emocha provides a HIPAA-secure 2-way chat so that you can ask questions or voice concerns. emocha or Columbus Public Health can additionally respond to FAQs submitted through this chat.

emocha provee un chat seguro que cumple con las regulaciones de HIPAA donde usted podrá hacer cualquier pregunta. emocha o Columbus Public Health puede responder por medio de este chat sus inquietudes.

emocha waxay bixisaa app oo HIPAA ogalaaday oo wada sheekeysi ah si aad u weydiiso su’aalaha aad qabtid. emocha ama Columbus Public Health waxay si dheeraad ah uga jawaabi karaan Su’aalaha la isweydiiyo ee lagu soo gudbiyo appkan.

To confirm emocha’s legitimacy, employees can verify partnerships with the City of Columbus. emocha can also share concerns and ask someone from Columbus Public Health’s epidemiology team to reach out and confirm. You may also call XXX-XXX-XXXX.

Para verificar que emocha es legítimo le sugerimos verificarlo con el personal de la ciudad de Columbus. emocha también podrá contactar al personal de Columbus Public Health epidemiología y validar la legitimidad. Usted también podrá llamar a este numero XXX-XXX-XXXX.

Si loo xaqiijiyo sharci ahaanta emocha, shaqaalaha emocha waxay xaqiijin doonan iskaashiga aay Magaalada Columbus laleeyihiin. emocha sidoo kale waxay waydiin karaan qof ka tirsan kooxda Columbus Public Health inuu kula soo xariiriyo oo xaqiijiyo. Waxa kale oo aad wici kartaa XXX-XXX-XXXX.

The monitoring period is typically 14 days. Columbus Public Health and emocha will let users know when their monitoring period is complete.

El período de monitoreo es normalmente de 14 días. Columbus Public Health y emocha le harán saber a los usuarios cuando el periodo será completado.

Xilliga kormeerka caadiyan waa 14 maalmood. Columbus Public Health iyo emocha ayaa u sheegi doona adeegsadayaasha marka muddadooda kormeerku ay dhammaato.

emocha does not offer any information regarding testing results. Please contact your healthcare provider for your test results.

emocha no ofrece ninguna información sobre resultado de pruebas. Por favor comunicarse con su contacto de salud para obtener esta información.

emocha mabixiso wax macluumad ah oo la xariira natiijoyinka baaritaanka. Fadlan la xariir dhakhtar kaaga si aad uu ogaato natiijoyinka baaritaankaga.

Please contact your healthcare provider or complete the online screening to receive covid testing. Online screening is available at [insert link here].

Por favor contacte a su proveedor de salud o complete el chequeo en línea para recibir una prueba de COVID. El chequeo en línea está disponible en [insert link here].

Fadlan la xiriir dhakhtar kaaga ama buuxi baaritaanka internetka si aad uhesho baritanka jirada loo yaqaano Covid. Baadhitaanka waxaa laga heli karaa [insert link here]

You should dial 911 in case of emergency.

En caso de emergencia marcar 911.

Waa inaad garaacdaa 911 haddii ay jirto xaalad degdeg ah timaado.

You should download the “emocha asynchronous video DOT application” in the App Store.

Usted debe descargar “emocha asynchronous video DOT application” en la tienda de aplicaciones desde su celular.

Waa inaad kala soo baxdo app-ka “emocha asynchronous video DOT” oo aad kahelii kartid Apple App Store-ka ama Google Play Store.

Technical Questions

For technical support from emocha or assistance downloading the app, please contact emocha Health directly at (380) 867-0767 from 9:30 a.m. to 6:30 p.m. ET, seven days a week.

Para obtener asistencia técnica o asistencia descargando la aplicación, por favor contactarse con emocha directamente a este teléfono (380) 867-0767 de 9:30 a.m. a 6:30 p.m. ET, disponible siete días a la semana.

Haddii aad u baahan tahay cawimaad ku socota emocha ama caawinta soo degsashada app-ka, fadlan si toos ah ula xiriir emocha Health oo taleefoon kooda yahay (380) 867-0767 laga bilaabo 9:30 a.m. illaa 6:30 p.m. E.T, toddobo maalmood usbuucii.

emocha runs on the most basic types of mobile devices, including smartphones and tablets. As long as the mobile device includes a front-facing camera, the emocha mobile app will work. In terms of iPhones and Androids, emocha is designed to support iPhones iOS version 9.3 and up, and Androids version 4.1 and up.

emocha funciona en los teléfonos inteligentes más básicos. Siempre y cuando incluya una cámara frontal, la aplicación de emocha funcionará. En términos de iPhone o Android, emocha ha sido diseñada para ser compatible con  iPhone iOS version 10 en adelante, y Android version 4.1 en adelante.

emocha waxuu ku shaqeysaa noocyada aasaasiga ah ee aaladaha mobilada, oo ay ku jiraan kuwa casriga oo leh kaameerada afka hore, barnaamijka moobiilka ee emocha wuu shaqeyn doonaa. Marka laga hadlayo iPhone iyo Android, emocha waxaa loogu talagalay inay taageerto iPhones iOS nooca 9.3 iyo ka kor, iyo nooca Androids 4.1 iyo wixii ka sareeya.

The app is easy to use and only involves a few steps. All you need to do is click the link sent to you via text message to download the emocha app, and use the username provided in the text message. You will be taken through a simple password reset workflow to log into the app. emocha will provide instructions to ensure you can easily log in.

La aplicación es sencilla de usar, son solo pocos pasos. Todo lo que se necesita hacer es abrir el enlace que se le envió para descargar la aplicación, y usar el usuario que está en el mensaje. Usted también tendrá que abrir un link en el mensaje para crear su contraseña para poder ingresar. emocha le dará las instrucciones para asegurar que usted pueda ingresar fácilmente.

Appka waa fudud yahay in la isticmaalo, wuxuu ka kooban yahay kaliya dhowr tillaabo. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad sameeso  farriinta qoraalka talafoonkaaga lagu soo direey si aad u soo dejiso barnaamijka emocha, oo aad isticmaasho magaca isticmaale ee laguu soo diray. Waxaa lagu gelayaa adiga oo adeegsanaya furaha shaqada sirta ah ee lambarka sirta ah si aad u gasho barnaamijka. emocha ayaa ku siin doona tilmaamo si loo hubiyo inaad si fudud u gali kartid.

emocha’s app is fully HIPAA compliant, with end-to-end data encryption. Everything on the app, including submitting a video, is private and secure. It will only be accessed by Columbus Public Health and emocha’s Patient Solutions team.

La aplicación de emocha cumple con todas las normas HIPAA, con la información encriptada en ambos sentidos. Todo en la aplicación, incluyendo los videos, es privado y seguro. Solo será accedido por personal de Columbus Public Health y el equipo de soluciones para pacientes de emocha.

Appka emocha wuxuu lasocodaa shuruucda HIPAA, halkaasoo macluumaadkaaga si amaan ah loogu xafidi doono. Waxkasta oo kujira barnaamijka, oo ay kujiraan gudbinta fiidiyow, waa mid gaar ah waana aamin. Waxaa marin u heli doona oo keliya Columbus Public Health iyo kooxda qaabilsan shaqdaas oo jooga emocha.

When you submit your daily check-in, you will be asked if you are experiencing any symptoms. If yes, you will be asked to record a short video of yourself taking your temperature and stating how you are feeling. For this feature, we need access to your phone’s microphone and video capabilities. This data is automatically encrypted on your phone and securely transferred to the emocha web portal. Only authorized users will have access to your data. Notifications are used to send you daily check-in reminders. You may also receive notifications that you have unread messages.

Cuando usted está haciendo un reporte, verá la pregunta si ha sentido algún síntoma. En caso de decir que si, usted tendrá que grabar un video de usted tomando su temperatura y diciendo cómo se siente por medio del teléfono. Para habilitar esta función, la aplicación necesitará acceder a la cámara y al micrófono de su teléfono. Esta información será automáticamente encriptada en su teléfono y será transferida al portal de la web de emocha. Solo usuarios autorizados podrán tener acceso a esta información. Las notificaciones son usadas para enviar recordatorios para hacer su reporte. Usted también podría recibir notificaciones cuando tenga mensajes sin leer.

Markaad gudbiso jeeg-maalmeedkaaga, waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad isku aragto wax calaamado ah. Hadday haa tahay, waxaa lagu weydiisan doonaa inaad duubto fiidiyow gaagaaban oo naftaadu qaadatid heerkulkaaga oo sheegaya sida aad dareemayso. Muuqaalkaan, waxaan ubaahan nahay inaan la xariirno makarafoonkaaga iyo awooda fiidiyowga taleefankaaga. Xogtan ayaa si otomaatig ah loogu qariyey taleefankaaga oo si amaan ah ayaa loogu gudbiyey bogga internetka ee emocha. Kaliya adeegsadayaasha idman ayaa marin u heli doona xogtaada. Ogeysiinta waxaa loo isticmaalaa in laguugu soo diro xasuusin xasuus-qor maalinle ah. Waxa kale oo aad heli kartaa ogeysiisyo ah inaad hayso farriimo aan akhrin.

Your password must contain at least 8 characters, at least one capital letter, and at least one numeric character.

Su contraseña debe incluir al menos 8 caracteres, uno de ellos debe consistir de una letra mayúscula y  al menos un número.

Lambarkaaga sirta ah waa inuu lahaadaa ugu yaraan 8 xaraf, ugu yaraan hal xaraf weyn, iyo ugu yaraan hal xuruuf nambar.

Please ensure that you have the latest version of the app downloaded. To update your app, visit the Apple App Store or Google Play store and tap “Update.” If you are still having trouble, contact our team at helpdesk@emocha.com.

Por favor asegúrese de tener la última versión de la aplicación descargada todo el tiempo. Para actualizar la aplicación, visité la Apple App Store o Google Play y seleccione “Actualizar”. Si usted sigue teniendo problemas por favor comuniquese con nuestro equipo por medio de helpdesk@emocha.com.

Fadlan hubso inaad haysatid nooca ugu dambeeyay ee appka inaad soo degsaday. Si aad u cusbooneysiiso app-kaaga, booqo Apple App Storeka ama Google Play oo dhagsii “Cusboonaysiinta” (update).  Haddii aad wali dhib ku qabtid, kala xiriir kooxdayada oo ah helpdesk@emocha.com.

Daily Check-ins

A check-in is a daily log-in to the emocha app in which you answer the questions displayed on the screen. If you take a video (for those with symptoms), please be sure to display your temperature reading and state your temperature reading out loud.

Un reporte es cuando usted ingresa a emocha y contesta el cuestionario que aparecerá en su pantalla. Si usted toma un video, (para los que tienen síntomas), por favor asegúrese de mostrar su temperatura y decirla en voz alta.

Soo galitaanku waa maalin-gelin maalinle ah oo loo adeegsado appka emocha-ga kaas oo aad kaga jawaabi doontid su’aalaha ka muuqda shaashadda. Haddii aad qaadatid muuqaal (waxaa loogu talagalay dadka calaamadaha leh), fadlan hubso inaad soo bandhigto akhriska oo aad kor ugu akhriso heer kulkaaga wuxuu sheegayo

If you are receiving reminders to check-in that say “Please remember your emocha check-in!” (SMS and/or PUSH notifications) you can change these in the Profile section of the app. These are automatically generated reminders that you can add, modify, and delete as you need.

Si usted ha recibido el recordatorio que dice “Recuerde hacer su reporte hoy” (SMS o en notificación) usted puede cambiar esto en la sección Perfil de la aplicación. Estos son generados automáticamente y usted podrá adicionar más, modificar, y eliminar cuando lo desee.

Haddii aad heleyso xusuusino si aad u giliso appka calaamada haaga  oo dhaha “Fadlan xusuusnow soo-galitaanka emocha-gaaga!” (SMS iyo / ama ogeysiisyada PUSH ah) waxaad ku baddali kartaa qeybta macluumadka ee appka. Kuwani waxaa si otomaatig ah loo soo saaray xusuusiyeyaal aad ku dari karto, wax ka beddeli karto, oo tirtiri karto markii aad u baahatid.

If you miss the previous day’s check-in, Columbus Public Health and emocha’s team will follow up with you to help support you in completing the check-in.

Si usted olvidó un reporte, Columbus Public Health y emocha se contactará con usted para ayudarlo a completar su reporte.

Hadaad seegto booqashadii maalintii hore, Columbus Public Health iyo kooxda emocha way kula soo socodsiin doonaan si ay kaaga caawiyaan dhammaystirka isqorista.

You must check in at least once per day. Columbus Public Health and emocha’s team reviews check-ins between the hours of 9:30 a.m. and 6:30 p.m ET. Those received after 6:30 p.m. ET will be reviewed the following day.

Usted deberá hacer al menos un reporte diario. Columbus Public Health y emocha revisarán los videos entre 9:30 am y 6:30 pm ET. Los reportes recibidos después de este tiempo serán revisados el día siguiente.

Waa inaad soo gashaa appka ugu yaraan hal jeer maalintii. Kooxda Caafimaadka Dadweynaha Columbus iyo kooxda ’emocha’ waxay dib u eegaan baaritaannada inta u dhexeysa saacadaha 9:30 a.m. iyo 6:30 p.m ET. Kuwii lasoo diro  wixii ka dambeeyay 6:30 p.m. ET dib ayaa loo eegi doonaa maalinta ku xigta.

Every check-in is reviewed by members of Columbus Public Health and emocha’s Patient Services Team. This team will review submissions within 4 hours, if received between 9:30 am. and 6:30 p.m ET. The team will escalate critical symptoms to Columbus Public Health and the City of Columbus as necessary.

Los reportes serán revisados por Columbus Public Health y el servicio de pacientes de emocha. Este equipo revisará los reportes entre las primeras 4 horas si fue recibido entre las 9:30am y las 6:30pm ET. El equipo le dará prioridad a todos los síntomas de gravedad y comunicará al equipo de Columbus Public Health y la ciudad de Columbus en caso de ser necesario.

Booqasho kasta waxaa dib u fiiriya xubno ka tirsan Caafimaadka Dadweynaha Columbus iyo Kooxda Adeegyada Bukaanka ee emocha. Kooxdani waxay dib u eegi doonaan soo gudbinta 4 saacadood gudahood, haddii la helo inta u dhexeysa 9:30 subaxnimo. iyo 6:30 p.m ET. Kooxda waxay calaamadaha halista ah ugu sii gudbin doonaan Caafimaadka Dadweynaha Columbus iyo Magaalada Columbus hadba sida loogu baahdo.

Every check-in is reviewed by members of emocha’s Patient Solutions Team. This team will review submissions within 4 hours, if received between 8 a.m. and 8 p.m. The team will escalate critical symptoms in accordance with your employer’s policy. 

No, your videos are immediately sent to our servers. If you do not have connectivity, the emocha app stores videos in a locked and encrypted manner to protect your privacy. Once you submit a video, only Columbus Public Health and emocha’s team has access to them. Columbus Public Health and emocha’s care team may share information about your videos with the City of Columbus’s Epidemiology Team.

No, sus videos serán automáticamente enviados a nuestros servidores. Si usted no tiene conexión, guardaremos los videos en una manera encriptada para proteger su privacidad. Cuando usted suba un video, sólo Columbus Public Health y emocha tendrán acceso. Columbus Public Health y emocha podrán compartir su información con el equipo de epidemiología en la ciudad de Columbus.

Maya, fiidiyowyadaada si dhakhso leh ayaa loogu diraa adeegayaasheena. Haddii aadan lahayn netwaag fiican, barnaamijka ’emocha app’ wuxuu ku keydiyaa fiidiyowyo qaab qarsoodi ah si uu u ilaaliyo asturnaantaada. Markaad soo gudbiso fiidiyow, kaliya Columbus Public Health iyo kooxda ’emocha’ ayaa marin u leh iyaga. Caafimaadka Dadweynaha Columbus iyo kooxda daryeelka emocha-ga ayaa laga yaabaa inay la wadaagaan macluumaadka ku saabsan fiidyowyadaaga Kooxda Magaalada Columbus ee Cudur faafinta qaabilsan.

You can select “No” in the app, but use the in-app chat feature to let the team know about these symptoms. Columbus Public Health and emocha will review and reach out to you if needed.

Usted puede seleccionar “No” en la aplicación, pero use el chat en la aplicación para comunicarle a su equipo de salud los síntomas presentados. Columbus Public Health y emocha revisarán y se comunicarán con usted cuando sea necesario.

Waxaad dooran kartaa “Maya” barnaamijka gudaheeda, laakiin isticmaal aaladda sheekada ee barnaamijka si aad noo ogeysiiso calaamadahaaga. Caafimaadka Dadweynaha Columbus iyo emocha ayaa dib u eegi doona oo kula soo xiriiri doona haddii loo baahdo.

If you don’t have a thermometer, you can select ‘No Thermometer’ when prompted to enter your temperature. We still ask that you submit videos in which you track your symptoms.

Cuando la aplicación le pregunte, si usted tiene un termómetro seleccione “Sin termometro”. Le preguntaremos que grabe un video para monitorear sus síntomas.

Hadaadan haysanin heer-kul, waxaad dooran kartaa ‘Maheesto heer-kul’ markii lagu jiheeyo inaad gasho heerkulkaaga. Waxaan wali kaa codsaneynaa inaad soo gudbiso fiidyowyo aad la socoto calaamadahaada iyo caafimaadkaaga.

You should receive a text message and/or email with instructions on how to download emocha and log in for the first time. Watch the first video above for step-by-step directions. Please note that the password setup link provided in your text message will expire after 24 hours. If your password setup link has expired, tap the “Forgot Password” link on the login screen of the app to create one and get started.

Usted deberá recibir un mensaje de texto o correo electrónico con instrucciones sobre cómo descargar e ingresar a la aplicación por primera vez. Mire el video en la parte superior para ver el proceso paso a paso. Es importante saber que el enlace para configurar su contraseña expira después de 24 horas. Si el enlace para configurar su contraseña ha expirado, por favor presione “Forgot” para crear una nueva contraseña.

Waa inaad hesho farriin qoraal ah iyo / ama emayl leh tilmaamo ku saabsan sida loo soo dejiyo emocha oo loo galo markii ugu horreysay. Ka daawo fiidiyaha koowaad ee kor ku xusan tilmaamaha-talaabo talaabo ah. Fadlan la soco in isku xidhka furaha sirta ah ee lagu siiyay farriintaada qoraalka ahi uu dhici doono 24 saacadood ka dib. Haddii xiriiriyahaaga furahaaga uu waqtigiisu dhacayo, taabo ” illow sirta”  si aad mid kale sameyskiisa  aad uu bilowdo.

Yes, you will receive text reminders to sign up once per day at 7 a.m. ET.

Si, habrán dos recordatorios para inscribirse que serán enviados a usted en mensajes de texto, uno a las 7am ET.

Haa, waxaad heli doontaa xasuusin qoraal ah oo kaa codsaneeyso inaad is qorto hal mar maalintii 7da subaxnimo. ET.

After you sign up, you will receive text messages to remind you to check in at 8am and 8pm. Important: these can be adjusted. Tap the menu icon in the top right of your app and navigate to your “Profile.” Scroll down to check-in reminders and adjust both SMS / text message reminders and push notifications.

Después de haberse inscrito, usted recibirá un mensaje de texto para recordarle de su reporte diario a las 8am y a las 8pm. Importante: Estos podrán ajustarse. Abra el menú en el icono de la esquina superior derecha y seleccione “Perfil” deslice hasta recordatorios y ajuste los dos recordatorios y las notificaciones.

Markaad isqorto kadib, waxaad heli doontaa farriimo qoraal ah oo kugu xasuusin doona inaad soo gasho 8da subaxnimo iyo 8 qalabnimo. Muhiim: kuwan waa la hagaajin karaa. Taabo calaamada menu ee ku yaal midigta sare ee barnaamijkaaga oo u gudub “Profile-kaaga”. Hoos ugu dhaji si aad u hubiso xusuusinta-isla markaana hagaajiso labada xusuusinta SMS / qoraalka farriinta iyo riix wargelinta.

If you report experiencing a symptom, you will be asked to take a video through the emocha app. On the video, please be sure to show your thermometer’s temperature reading and state your temperature reading out loud. You can also use this video to let us know about any additional information concerning your symptom(s).

Si usted se encuentra experimentando algún síntoma, la aplicación de emocha le pedirá grabar un video. En su video por favor muestre la lectura del termómetro que utilizó para tomar su temperatura ese día y por favor diga su temperatura  en voz alta  durante el video. En su video también nos puede notificar cualquier otra información acerca de sus síntomas. 

Haddii aad soo sheegto inaad la kulantay calaamado, waxaa lagaa codsan doonaa inaad fiidyow ka qaadatid barnaamijka emocha-ga. Fiidiyowga, fadlan hubso inaad muujiso akhrinta heerkulkaaga oo sheeg akhrinta heerkulkaaga. Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa fiidiyowgan inaad noo soo sheegto wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan astaamahaaga.

User Guide

Click here to download the User Guide

Technical Support

For technical support, please contact helpdesk@emocha.com or call (380) 867-0767 from 9:30 a.m. to 6:30 p.m. ET, seven days a week.